Home » » Rukun Islam, Rukun Iman, Dan Hukum Islam

Rukun Islam, Rukun Iman, Dan Hukum Islam

Rukun Islam, Rukun Iman, Dan Hukum Islam
Menurut bahasa, kata iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut ilmu tauhid, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan di realisasikan dalam perbuatan.
Rukun Islam
Rukun Iman
Sumber Hukum Islam
1. Dua Kalimat Syahadat
2. Mendirikan Shalat
3. Mengeluarkan Zakat
4. Meunaikan Ibadah Puasa
5. Melaksanakan Ibadah Haji
1. Iman Kepada Allah
2. Iman kepada Malaikat Allah
3. Iman kepada Kitab Allah
4. Iman kepada Rasul Allah
5. Iman kepada Hari Akhir
6. Iman kepada Qada dan Qadar
1. Al-Quran
2. Hadist
3. Ijtihad
Sumber hukum isalam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan dan pedoman dalam menetapkan hukum islam.
Sumber Hukum Islam
1. Al-Quran
merupakan pedoman, petunjuk bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat
2. Hadist
- Hadist Qauliyah : berdasarkan ucapan Nabi Muhammad SAW
- Hadist Fa’liyah : berdasarkan prilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW
- Hadist Takririyah : berdasarkan penjelasan Nabi Muhammad SAW
3. Ijtihad
Mengerahkan pikiran dan tenaga untuk mendapatkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran.
Bentuk Ijtihad yang biasa dipergunakan oleh para mujtahid adalah:
Jima, Qiyas, Istihab, ‘Urf, Maslahah Mursalah.
Itulah macam-macam rukum islam, rukun iman, dan hukum islam..

0 komentar:

Post a Comment

Loading...
Loading...
loading...

Search This Blog